.

Den 26. december 2018 trækker Japan sig fra den Internationale Hvalfangstkommission.
Se hele dokumentet her: (se bilag)


Brev til udenrigsministeriet om "vores" holdninger til mandat for dansk deltagelse i kommende IWC møde.

Udenrigsminister Per Stig Møller
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K                                                                                                                                         København (sendt) den 21. april 2009

Vedr. : Mandat for Danmarks deltagelse i IWC 2009

Undertegnede organisationer har på et møde 30 marts d.å. drøftet det kommende IWC møde og de emner, der forventes drøftet på dette. Vore organisationer repræsenterer et bredt spektrum af holdninger. Nogle er helt imod hvalfangst. Andre er imod hvalfangst, fordi dette ikke kan ske på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. Endelig er der blandt os organisationer, der kan acceptere fangst, såfremt der er et videnskabeligt grundlag for at fastsætte en fuldt ud bæredygtig fangst. Idet vi minder om, at en menings-undersøgelse foretaget af analyseinstituttet nielsen i foråret 2008 viste, at kun 3% af den danske befolkning går ind for hvalfangst, er vore organisationer enige om, at det danske mandat til IWC mødet som minimum bør indeholde følgende:  

1. Støtte til et forsat moratorium
Moratoriet skal fortsætte. Såfremt en mindre kommerciel hvalfangst tillades skal dette ske ved en undtagelse fra moratoriet i hvert specifikt tilfælde, omfattende den pågældende bestand og fangst.

2. Nej til definition af nye former for hvalfangst under IWC.
De eksisterende kategorier og definitioner for hvalfangst jf. IWC's tekst er fyldestgørende. Introduktion af nye definitioner, herunder japansk forslag om en ny kategori "mindre kystfangst" er unødvendig.

3. Forslag om evt. fremtidig mindre kommerciel fangst.
En evt. fremtidig tilladelse til en mindre kommerciel fangst kan kun gives baseret på solidt videnskabeligt grundlag, herunder en kvote der er fastsat ud fra den i 1992 vedtagne RMP. RMP'en skal endvidere anvendelse ud fra forsigtighedsprincippet dvs. med en tuning på 0.72 og beskyttelsesniveau på 0.54, samt således at modellen anvendes over en 100 årig periode, og kvoten fastsættes for en veldefineret bestand og fordeles på under-områder, således som Danmark stemte for i 1992. Endvidere skal prøver fra fangsterne afgives til et internationalt DNA register. Dyrevelfærds hensyn skal indgå, og der skal være fuld offentlighed omkring fangsterne med adgang til fangstdata og information om udførte kontroller.

4. Støtte til oprettelse af hvalreservater   Eksisterende hvalreservater opretholdes, og forslag om oprettelse af nye reservater i Sydatlanten og det Sydlige Stillehav støttes. Nye reservater skal ikke tidsbegrænses.

5. Støtte til forslag vedr. oprindelige folkeslags traditionelle fangst (ASW).  
Støtte til sådanne kvoter skal baseres på solid videnskabelig baggrund og fastsættes således at bestande og underbestande ikke trues af fangsten. Behov for hvalkødet skal dokumenteres, og der skal være fuld offentlighed omkring anvendelsen. Der skal endvidere være fuld offentlighed omkring data og information fra fangsten. De relevante myndigheder forpligter sig til a kontrollere fangsterne og overtrædelser skal retsforfølges og rapporteres til IWC, samt enhver anden der ønsker indsigt i sagen (offentlighed i forvaltningen jf. Aarhus Konventionen)

6. Nej til forslag der tager sigte på at øge anvendelsen af hemmelig afstemning og hemmelige forhandlinger i IWC.
Hvaler tilhører hele verden og ikke kun de få lande, der ønsker at fange dem. Derfor skal arbejdet i IWC foregå i fuld offentlighed.

7. Støtte til forslag der bringer videnskabelig hvalfangst til ophør
Hvalfangst under dække af at det sker til videnskabeligt formål er ikke acceptabelt. Med nutidens teknologi og viden er det unødvendigt at fange hvaler for at foretage videnskabelige undersøgelser. Endvidere er fangst af hvaler ikke nødvendig for moderne forvaltning og ej heller for fastsættelse af kvoter jf. den vedtagne RMP. Japans igangværende videnskabelige fangster i Nordlige Stillehav og Antarktis bør bringes til ophør uden yderligere forsinkelser.

8. International handel med hvalkød
I henhold til CITES gælder et internationalt forbud mod handel med hvalkød. Danmark har været medlem af CITES siden 1977 og bør således i enhver relevant sammenhæng tage afstand fra den opblomstrende handel med hvalkød. Dette gælder Island og Norges salg af hvalkød til Japan samt Islands salg af hvalkød til Færøerne.


Nærværende brev sendes på vegne af følgende organisationer i Danmark:
Danmarks Naturfredningsforening
De vilde Delfiner
Dyrenes Beskyttelse
Dyrenes Venner
Greenpeace
WWF Verdensnaturfonden
Selskab til Bevarelse af Havpattedyr
 


Med venlig hilsen

Jan Søndergård
Politisk rådgiver, Greenpeace
Denmark
 

                                                                 

_______________________________________________________________________________________

 

 

HOME

info@vildedelfiner.dk

De vilde delfiner
Flemming Larsen
Byrum Hovedgade 70, 1  -  Byrum  -  9940 Læssø    -    tfn 9849 1028

Copyright © De vilde delfiner 2000. All Rights Reserved